haberler

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.   Mustafa Kemal Atatürk

  Ana Sayfa  

» KUMKALE’DEKİ TARİHİ TÜRK MEZARLIĞI YENİDEN DÜZENLENİYOR
» Malkoçoğlu'nun babasının mezarı bulundu
» Türk tarihini alt üst edecek iddia
» Fatih'in darbecilere verdiği ceza
» ABDULHAMİT'İN ÖZEL YAPTIRDIĞI ÇEŞMEYİ KIRDILAR
» Kayıp Pers ordusu bulundu
» DİYAP AĞA NEDEN BAŞTACIDIR,SEYİT RIZA NEDEN ASILDI?
» Nedir bu Yavuz Sultan Selim’le alıp veremediğiniz
» KÂBE'deki son Osmanlı izi de SİLİNİYOR
» Soğuk Savaş?ı o başlattı
» Korkunç İvan Müslüman mıydı
» Büyük İzmir Yangını ilk kez yayınlanacak
» Tarihçiler 120 kahraman çocuğu araştırdı
» Özdaş: Deniz altındaki tarih turizme açılsın
» 8 Bin Yıl' Duvarı!

Toplam 324 Adet
 
 
E-Tarih.org
farkedermi@Web


 
Har­put?ta tarih a­ya­ğa kal­kı­yor

19 Kasım 2008 Çarşamb 

M.Kurtbay ÖNÜR

BO­YNU BÜ­KÜK Mİ­NA­RE, MİHRAP KÖKLÜ AĞAÇ... Har­put’ta tarih a­ya­ğa kal­kı­yor
Har­put’ta­ki ta­ri­hi me­kan­lar hak­kın­da halk ara­sın­da il­ginç ri­va­yet­ler var. An­la­tı­lan­la­ra gö­re şe­hir­de bir dep­rem olur. Ulu Ca­mi’nin mi­na­re­si dev­ril­mek üze­rey­ken ya­nın­da def­ne­dil­miş olan Sey­yid Ah­med Efen­di, bu­nu en­gel­ler. İş­te o dep­rem­de, ca­mi­nin mih­rap kıs­mın­da bu­lu­nan dut sec­de­ye ge­lir. Ulu Ca­mi­nin mi­na­re­si de Piz­za Ku­le­si­ne nis­pet ya­par­ca­sı­na boy­nu­nu bü­kü­ve­rir. Her gün çok sa­yı­da ki­şi bu ca­mi­yi ve kök­le­ri mih­ra­bın al­tın­da, be­de­ni ise dı­şar­da olan yaş­lı ağa­cı gör­me­ye ge­li­yor. Bu ara­da Man­sur Ba­ba için Sel­çuk­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan se­kiz­gen kub­be­li tür­be ise tam bir mi­mar­lık ha­ri­ka­sı.

El-aziz ola­rak da bi­li­nen Ela­zığ’ın, en es­ki yer­le­şim ye­ri Har­put’ta­ki ken­di ha­li­ne ter­ke­dil­miş ta­ri­hî eser­ler Va­li­lik, Belediye ve Va­kıf­lar Böl­ge Mü­dür­lü­ğünün ça­lış­ma­larıy­la ye­ni­le­ni­yor. Ulu Ca­mi­i, Sa­ra Ha­tun Ca­mi­i, Ağa Ca­mi­i, Man­sur Ba­ba Tür­be­si, Sey­yid Ah­med Ça­pak­çu­ri, Na­dir Ba­ba, Arab Ba­ba, İmam Efen­di ve Bey­za­de Efen­di’nin tür­be­le­ri el­den ge­çi­ril­di. Ay­rı­ca çev­re­de bu­lu­nan han, ha­mam, ker­van­sa­ray, çeş­me ve ko­nak­la­rın da res­to­ras­yo­nu­nun ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Yak­la­şık bir yıl ön­ce ta­di­lat ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­nan Sa­ra Ha­tun Ca­mii es­ki ih­ti­şa­mı­na ka­vu­şur­ken; Ala­ca Ca­mii ve Kes­rik Ca­mi­i’ ona­rı­la­ca­ğı gü­nü bek­li­yor.

MODERN BİLİM SIRRINI ÇÖZEMEDİ
Öte yan­dan Ela­zığ’ın Har­put Ma­hal­le­si’nde­ki Arap Ba­ba tür­be­si içer­sin­de med­fun bu­lu­nan ve mum­ya­lan­ma­dı­ğı hal­de yak­la­şık 700 yıl hiç bo­zul­ma­dan gü­nü­mü­ze ula­şan Sel­çuk­lu ku­man­dan­la­rın­dan Yu­suf Efen­di’nin (Arap Ba­ba) naa­şı, Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün iz­ni ile bi­lim adam­la­rı ta­ra­fın­dan tür­be­den alı­na­rak in­ce­len­mek üze­re Fı­rat Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’ne gö­tü­rül­müş­tü. Ancak bilim adamları bir so­nuç alamadı. Har­put Ma­hal­le­si’nde­ki tür­be­sin­de bu­lu­nan Arap Ba­ba’nın naa­şı, yıl­lar­dır zi­ya­ret­çi­le­re açık tu­tu­lu­yor­du. An­cak Arap Ba­ba tür­be­si­ni bu ara­lar zi­ya­ret eden­ler ka­pa­lı ka­pı­sı ile kar­şı­la­şı­yor. Zi­ra, Arap Ba­ba def­ne­dil­me­yi bek­li­yor

 

 
 
Yorumlar
Yorum Ekle  
 
 


Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam