kaynakca

Ana Sayfa
Biyografiler Tarih Sözlüğü Haberler Makaleler Görüş ve Önerileriniz Kütüphane Linkler Arama Kaynakça

Silahlar Sorularla Osmanlı Tarihi Eserler Tablolar Osmanlıca Sözlük
Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir.   John Dryden
Bize Ulaşın
Kaynakça
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXWQ
 
(Altın Armağan, İst. 1328)
(Ankara, 1976)
(E.Ü. Tarih İncelemeleri Dergisi, sy 4, 1989)
(İslAm Tedkikleri Enstitüsü Dergisi, V/1-4), (İstanbul 1973)
(Kayseri 1994)
20.Yüzyılın Siyasi Tarihi - Fahir ARMAOĞLU
ADIVAR, Abdülhak Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, (Geliştirilmiş IV. Basımı Haz. A. Kazancıgil-S. Tekeli), İst. 1982
AFYONCU, Erhan, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhane-i Amire (XVI-XVIII. Yüzyıllar), basılmamış doktora tezi, İst. 1997
AGOSTON, Gabor, Macaristan'da Mevlevilik ve İslam Kültürü, İst. 1994
AĞAOĞLU, Ahmed, Medeniyette Vahdet, Türk Yurdu, c.1-21, 1929
AĞAOĞLU, Ahmed, Tarihî Devirler Arasında Milliyet, Türk Yurdu, c.3 (1342)
AĞAOĞLU, Ahmed, Türk Alemi, Türk Yurdu, c.1-2 (1327-1328)
AĞAOĞLU, Ahmed, Türk Medeniyeti Tarihi, Türk Yurdu, c.4 (1329)
AĞAOĞLU, Ahmed, Üç Medeniyet, haz. Tezer Taşkıran, Devlet Kitapları, İst. 1927
AĞAOĞLU, Ahmet, Türkçe Haram Lisan mıdır?, Toplumsal Tarih, Kasım 1997
AĞAOĞLU, Samed, Sovyet Rusya İmparatorluğu, İst. 1967
AHMED Caferoğlu, "Anadolu Etnik Yapısının Oğuz-Türkmen-Yörük Üçlüsü'',
AHMED EMİN, Komünizm ve Türk Gençliği, Toplumsal Tarih, Mayıs 1998
AHMED RASİM, Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi I-IV, İstanbul 1328-30.
AKA, İsmail, Mirza Şahruh ve Zamanı (1405-1447), Ank. 1994
AKA, İsmail, Şahruh'un Karakoyunlular Üzerine Seferleri,
AKA, İsmail, Timur Ve Devleti, TTK, 1991
AKA, İsmail, XV. yüzyılın İlk Yarısında Timurlularda Ziraî ve Ticarî Faaliyetler, (İÜ E.F, TED, X-XI), (1979)
AKALIN, Cüneyt, Eski Sovyet ülkelerinde Müslümanlık, Toplumsal Tarih, Nisan 1994
Akçura Yusuf, Yeni Türk Devletinin Öncüleri, Ankara 1981.
AKÇURA, Yusuf, 'Türk Tarihinin Devrelere Taksimi, Türk Yurdu, c.8 (1331)
AKÇURA, Yusuf, Asrî Türk Devleti ve Münevverlere Düşen Vazife, Türk Yurdu, c.3 (1341)
AKÇURA, Yusuf, Türkler ve Tatarlar Birdir ve Medeniyete Hizmet Etmişlerdir.
AKÇURA, Yusuf, Üç Tarz-ı Siyaset, TTK, 1976
AKMAZ, Ahmed, Rus yayılmacılığı karşısında Kafkasya müridizm hareketi Doğuşu,
AKNERLİ GRİGOR, Moğol tarihi, İst. 1954
AKTEPE, M. Münir, Osmanlı İran münasebetleri ve Silahşör Kemanî Mustafa Ağa'nın Revan fetih-namesi: 1720- 1724, İst. 1970
AKYOL, Taha, Osmanlı'da ve İran'da Mezhep ve Din, İstanbul 1999
ALAN, Hayrunnisa, Osmanlı Timurlu Münasebetleri, MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İst. 1992
ALASYA, H. Fikret, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs'ta Türk Eserleri, Ankara, 1977
ALASYA, Halil. Fikret, Tarihte Kıbrıs, Ank. 1988
ALTAR, Cevat Memduh ; Onbeşinci Yüzyıldan Bu Yana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılıklı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981
ARAT, Reşit Rahmeti, Astrahan Hanlığı, TDEK, Ankara 1992
ARIKOĞLU, Ekrem, Tuva'da Şamanizmin Dünü Bugünü TKAE, Mayıs 1995
ARTUK, İbrahim, Artukoğulları Tarihi, İst. 1944
ASLAN, Mahmut, Kutadgu-Bilig'deki toplum ve devlet anlayışı, İst. 1987
AYNİ, Mehmed Ali, Milliyetçilik, Marifet Bas., İst. 1943
AYVERDİ, Samiha, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, Damla Yayınevi, İst. 1976
AZER, S., İran Türkleri, İst. 1942
BAINBRIDGE, Margaret, Dünyada Türkler. Ankara 1995
BAKIREZER, Güven, Nihai Atsız'ın Düşüncesi, Toplumsal Tarih, Mayıs 1996
BAKİLER, Yavuz Bülent, Türkistan Türkistan, Ank., 1989
BAL, Halil, Bulgaristan'da Türkçe yer adları, İst. 1987
BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı, Türke doğru, İst. 1994
BANARLI, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1971
BANG, W. G.-Reşit Rahmeti Arat. Oğuz Kağan destanı, İÜEF, 1936
BARTHOLD, Wilhelm, İlhanlılar Devrinde Malî Vaziyet, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I (İst. 1931)
BARTHOLD, Wilhelm, Mir Ali Şir ve Siyasi Hayatı, Ülkü, X / 56
BARTHOLD, Wilhelm, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, haz. Hakkı Dursun Yıldız, Ank. 1990
BARTHOLD, Wilhelm, Orta Asya Türk Tarihi hakkında Dersler, Ankara 1975
BARTHOLD, Wilhelm, Uluğ Bey Ve Zamanı, Kültür Bakanlığı, İst. 1930
BAYKARA, Tuncer, Anadolu'nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisadî Tarihi Üzerinde Araştırmalar, İzmir 1990
BAYKARA, Tuncer, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Anadolu'nun İdari Taksimatı, Ankara, 1988
BAYKARA, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara, 1985
BAYSUN, Abdullah Receb, Türkistan Milli Hareketleri, İst. 1945
BAYTUGAN, B., "Kuzey kafkasya", Dergi Sovyetler Birligini Öğrenme Enstitüsü, nr. 61, Münih 1970
BEDDELEY, John, Rusya'nın Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil, İst. 1989
BENNIGSEN, A., Kafkaslar'da Müslüman Gerilla Savaşı (1918-1928), Ank. 1986
BENNIGSEN, A., Stepde Ezan Sesleri (Sovyet Rejimi Altındaki İslamın 400 Yılı, İst. 1981
BERKOK, İsmail, Tarihte Kafkasya, İst. 1958
BROCKELMANN, Carl, İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi, çev. Neşet Çağatay, Ank. 1964
BRONOVSKIY, Martin, KIRIM, Ank. 1970
BUDAK, Mustafa, "Osmanlı-Rus İlişkilerinde Kafkasya", Avrasya Etüdleri, Ankara 1995
BUDAK, Mustafa, 1853-1856 Kırım Savası'nda Kafkas Cephesi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi, İst. 1993
BUDAK, Mustafa, Osmanlı-Özbek Siyasi Münasebetleri 1510-1740, İst. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İst. 1987
CAFEROĞLU, Ahmet, "Güney Azerbaycan ve İran'daki Türkler" Türk Dünyasi El Kitabi,
CAFEROĞLU, Ahmet, "Iran Türkleri", Türk Kültürü Dergisi, No: 50 (1966)
CAFEROĞLU, Ahmet, Türk Kavimleri, Ankara 1972
CAHEN, Claude, Doğuşundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar İslamiyet, Ankara 1990
CAHİZ, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri (çev. Ramazan Şeşen) Ankara 1967
CAHUN, Leon, Gök Bayrak, çev. Galib Bahtiyar, İst. 1329
CAHUN, Leon, Türk Tarihi, İst. 1316 (1898)
CARULLAH, Musa, Tarih-i Kazan, Kazan 1905
CASTAGNE, Joseph, Orta Asya Bozkırlarında Bir Osmanlı Generali Enver Paşa, İst. 1991
CASTAGNE, Joseph, Türkistan Milli Kurtuluş Hareketi, İst. Orkun Yay
CEVANŞİR, Ahmed Bey, Karabağ Hanlığının Tarihi, İst. 1993
CEZAR, Mustafa, Hun sanatı Üzerine, İst. 1974
CUNBUR, Müjgan, Ali Kuşçu Bibliyografyası, Ölümünün 500. Yıldönümü dolayısıyla, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1974
CUNBUR, Müjgan, Anadolu'nun Bütünleşmesinde Ahmet Yesevi'nin yeri, Ankara 1997
ÇAVLI, Emin Ali, Kırım Muharebesi, Paris Muahedesi 1856, İst. 1957
ÇAY, Abdülhalik, Anadolu'nun Türkleşmesinde Dönüm Noktası Karamıkbeli (Myrokefalon) Zaferi, İst. 1984
ÇAY, Abdülhalik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kuva-yı Milliye Hareketleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ank. 1990
ÇAY, Abdülhalik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kültürel yapısı, İst. 1994
ÇAY, Abdülhalik, Her yönüyle Kürt dosyası, Ankara 1994
ÇAY, Abdülhalik, Hive Hanlığı Ve Türkistan'da Rus Yayılması, İst. 1977
ÇAY, Abdülhalik, II. Kılıç Arslan, Ank. 1987
ÇAY, Abdülhalik, Kıbrıs'ta Kanlı Noel 1963, Ankara 1989
ÇAY, Abdülhalik, Türk millî kültüründe hayvan Motifleri, Ankara 1990
DANIŞMAN, Zuhuri, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1953
DANIŞMEND, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 5 c., İst. 1955
DANIŞMEND, İsmail Hami, Türklük Meseleleri, İst. 1965
DANIŞMEND, İsmail Hami, Türklük ve Müslümanlık, Türk ırkı niçin Müslüman olmustur?, İst. 1959
DAVID, Geza, Osmanlı Macaristan'ında Toplum, Ekonomi ve Yönetim, 16. Yüzyılda Simontornya Sancağı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İst. 1999
DAVID, Geza, Tahrir Defterlerinin Neşri Hakkında Notlar, Osmanlı Araştırmaları XIII, İst. 1993
DEDE, Abdürrahim, Balkanlarda Türk İstiklal Hareketleri, İst. Türk Dünya Yay, 1978
DEDE, Abdürrahim, Rumeli'nde bırakılanlar: Batı Trakya Türkleri, İst. 1975
DEVLET, Nadir, İpek yolu, İst. 1999
DEVLET, Nadir, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi, Ank., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1985
DİVİTCİOĞLU, Sencer, Oğuzdan Selçuklu'ya, İst. 1994
DİVİTÇİOĞLU, Sencer, Nasıl Bir Tarih? (Köktürkler, Karahanlılar), Bağlam, İst. 1992
DİVİTÇİOĞLU, Sencer, Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu, Yapı Kredi Yay., İst. 1999
DİZER, Muammer, Uluğ bey, Ankara 1990
EBULGAZİ BAHADIR HAN, Şecere-i Terakime, Hazırlayan: Zuhal Kargı Ölmez, Simurg Yay.(Ankara 1996)
EBUZZİYA TEVFİK, Yeni Osmanlılar Tarihi, İst. 1973
ECKHART, F., Macaristan Tarihi, çev. İbrahim Kafesoğlu, TTK, 1949
EHİLOĞLU, Z., Yemen'de Türkler, İst. 1952
EKİCİ, Metin, Dede Korkut hikayeleri tesiri ile teşekkül eden halk hikayeleri, Ankara 1995
ELEKBERLİ, Aziz, Kadim Türk Oğuz Yurdu Ermenistan, Bakü 1994
ELIOT, Charles, Avrupa'daki Türkiye, (çev.: Ş. S. Türet), Tercüman 1001 Temel Eser, İst.
EREL, Şerafettin, Dağıstan ve Dağıstanlılar, İst. 1961
ERENDİL, Muzaffer, Tarihte Türk-Bulgar İlişikileri, T.C. Başbakanlık Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Basımevi, Ankara 1976
ERENDİL, Muzaffer, Tarihte Türk-İran İlişkileri, T.C. Başbakanlık Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Gn. Kur. Basımevi, Ankara 1976
ERENDİL, Muzaffer, Tarihte Türk-Rus İlişkileri, T.C. Başbakanlık Genel kurmay Harp Tarihi Başkanlığı Basımevi, Ankara 1975
ERER, Tekin, Enver Paşa'nın Türkistan Kurtuluş Savaşı, İst. 1962
ERGiN, Muharrem, Dede Korkut kitabı, İst. 1993
ERGİN, Muharrem, Oğuz Kağan Destanı, İst. 1970
ERGiN, Muharrem, Orhun Abideleri, İst. 1970
ERKİN, Alptekin, Uygur Türkleri, İst. Boğaziçi Yay, 1978
ERKİN, Feridun Cemal, 1828-1829 Türk Rus Harbi (Kafkas cephesi), İst. 1940
EROĞLU, Nazmi, Türklerde Cihad ve Fütuhat Anlayışı, Köprü, sayı 48 (1994)
ERSAN, Mehmet, Türkiye Selçukluları Zamanında Anadolu'da Ermeniler, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih anabilim Dalı, İzmir 1995
ERSOY, Tolga, Şaman ve Şamanların Göçü, Toplumsal Tarih, Temmuz 1994
ESİN, Emel, Türk Kültür Tarihi Ve İç Asya'daki Erken Safhalar, Ank. 1985
FARRERE, Claude, Türklerin Manevi Gücü, Tercüman 1001 Temel Eser, İst.
FESCH, Paul, Abdülhamid'in Son Günlerinde İst., çev. Erol Üyepazarcı, İst. 1999
FEYZİOĞLU, Turhan, Atatürk ve Milliyetçilik, Ank., 1986
FISHER, Alan W., The Crimean Tatars, California 1978
FISHER, Alan W., The Russian Annexation of the Crimea 1772-1783, Cambridge 1970
FONTMOGNE, B. Durand., Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, İst. 1977
FORBES, Andrew, Doğu Türkistan'daki Harp Beyleri, İst. Bayrak Yay, 1991
GEORGEON, François, Türk Milliyetçiliği'nin Kökenleri, Yusuf Akçura (1876-1935), Ank. 1986
GIBB, H. A. R., Orta Asya'da Arap Fütuhatı, İst. 1930
GIBBONS, Herbert Adams, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu, çev. Ragıb Hulusi (Özden) , (İst 1928).
GIESE, Friedrich, Gök Türkçe Dersleri, İst. 1332
GÖÇEN, Hayreddin Nedim, 1270 Kırım Muharebesi'nin Tarih-i Siyasîsi, İstanbul 1326
GÖKALP, Ziya, Hars ve Medeniyet, Ankara 1972
GÖKALP, Ziya, Türk Ahlakı, İst. 1975
GÖKALP, Ziya, Türk Ahlakı, İst. 1975
GÖKALP, Ziya, Türk Medeniyeti tarihi, İst. 1974
GÖKALP, Ziya, Türk Medeniyeti tarihi, İst. 1974
GÖKALP, Ziya, Türk Uygarlık Tarihi, İst. 1991
GÖKALP, Ziya, Türk Uygarlık Tarihi, İst. 1991
GÖKALP, Ziya, Türkçülüğün Esasları, İst. 1970
GÖKALP, Ziya, Türkçülüğün Esasları, İst. 1970
GÖKALP, Ziya, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak, İst. 1946
GÖKALP, Ziya, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak, İst. 1946
GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Macaristan'da Türk Hakimiyeti Devrinin Ehemmiyetli Kaynakları, D.T.C.F. Mezuniyet Tezi, 1940
GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Macaristan'da Türk Hakimiyeti Devrinin Ehemmiyetli Kaynakları, D.T.C.F. Mezuniyet Tezi, 1940
GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Macaristan'daki Türk Hakimiyeti Devrine Ait Motifler, Türkiyat Mecmuası, No. 7-8
GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Macaristan'daki Türk Hakimiyeti Devrine Ait Motifler, Türkiyat Mecmuası, No. 7-8
GÖKBİLGİN, Özalp, 1532-1577 Yılları Arasında Kırım Hanlığı'nın Siyasi Durumu (Doçentlik Tezi), Ankara 1973
GÖKBİLGİN, Özalp, 1532-1577 Yılları Arasında Kırım Hanlığı'nın Siyasi Durumu (Doçentlik Tezi), Ankara 1973
GÖKBİLGİN, Özalp, Tarih-i Sahib Giray Han, (Histoire de Sahib Giray Khan de Crimee de 1532 1551), Ank. l973
GÖKBİLGİN, Özalp, Tarih-i Sahib Giray Han, (Histoire de Sahib Giray Khan de Crimee de 1532 1551), Ank. l973
GÖKÇE, Cemal, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti, İst. 1979
GÖKÇE, Cemal, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti, İst. 1979
GÖMEÇ, Saadettin, Tarihte ve günümüzde Türkmenistan, Yeni Forum, Mart 1993, Ankara
GÖMEÇ, Saadettin, Tarihte ve günümüzde Türkmenistan, Yeni Forum, Mart 1993, Ankara
GÖVSA, İbrahim Alaettin, Meşhur adamlar: hayatları, eserleri, İst. 1933-1935
GÖVSA, İbrahim Alaettin, Meşhur adamlar: hayatları, eserleri, İst. 1933-1935
GÖVSA, İbrahim Alaettin, Türk Meşhurları Ansiklopedisi, 3 cilt, İst. 1946
GÖVSA, İbrahim Alaettin, Türk Meşhurları Ansiklopedisi, 3 cilt, İst. 1946
GÖZAYDIN, E. Fevzi, Kırım Türklerinin Yerleşme ve Göçmeleri, İstanbul 1948.
GÖZAYDIN, E. Fevzi, Kırım Türklerinin Yerleşme ve Göçmeleri, İstanbul 1948.
GRENARD Fernand, Asya'nın Yükselişi ve Çöküşü, İst. 1992
GRENARD Fernand, Asya'nın Yükselişi ve Çöküşü, İst. 1992
GRİGOR, Aknerli, Moğol tarihi, çev. Hrand D. Andreasyon, İÜEF, 1954
GRİGOR, Aknerli, Moğol tarihi, çev. Hrand D. Andreasyon, İÜEF, 1954
GROSSET, Rene, Bozkır İmparatorluğu (Atilla, Cengiz Han, Timur), İst. 1980
GROSSET, Rene, Bozkır İmparatorluğu (Atilla, Cengiz Han, Timur), İst. 1980
GUBOĞLU, Mihail, Gagavuzların "Türkçe" Dili, Edebiyatı ve Tarihi Hakkında Araştırmalar, İst. 1987
GUBOĞLU, Mihail, Gagavuzların "Türkçe" Dili, Edebiyatı ve Tarihi Hakkında Araştırmalar, İst. 1987
GUBOĞLU, Mihail, Romen ulusunun eski Türk kavimleri ile ilişkileri hakkında, Ankara 1981
GUBOĞLU, Mihail, Romen ulusunun eski Türk kavimleri ile ilişkileri hakkında, Ankara 1981
GUIGNES, Joseph de-Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-i Umumîsi, çev. Hüseyin Cahid, İst. 1923, 8 cilt
GUIGNES, Joseph de-Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-i Umumîsi, çev. Hüseyin Cahid, İst. 1923, 8 cilt
GÜCÜYENER, Fuat, Büyük Harpte Tanıdığım Kahramanlar, Enver Paşa, İst. 1943
GÜCÜYENER, Fuat, Büyük Harpte Tanıdığım Kahramanlar, Enver Paşa, İst. 1943
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, İran Tarihi, Ank. 1987
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, İran Tarihi, Ank. 1987
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, İst. 1991
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, İst. 1991
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, Maziden Atiye, İst. 1921
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, Maziden Atiye, İst. 1921
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, Mufassal Türk Tarihi, İst. 1922
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, Mufassal Türk Tarihi, İst. 1922
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, Türk tarihinin ilk devirleri. Uzak şark kadim Çin ve Hint, İÜEF, 1937
GÜNALTAY, Mehmet Şemseddin, Türk tarihinin ilk devirleri. Uzak şark kadim Çin ve Hint, İÜEF, 1937
GÜNDÜZ, Tufan, Anadolu'da Türkmen Aşiretleri, Bozulus Türkmenleri 1540-1640, Ank. 1997
GÜNDÜZ, Tufan, Anadolu'da Türkmen Aşiretleri, Bozulus Türkmenleri 1540-1640, Ank. 1997
GÜREL, A. Tevfik, Türk-Rus ve Müttefiklerinin Kırım Savaşı, İstanbul 1935
GÜREL, A. Tevfik, Türk-Rus ve Müttefiklerinin Kırım Savaşı, İstanbul 1935
GÜRÜN, Kamuran, Türk Sovyet ilişkileri (1920-1953), Ankara 1991
GÜRÜN, Kamuran, Türk Sovyet ilişkileri (1920-1953), Ankara 1991
GÜRÜN, Kamuran, Türkler ve Türk devletleri tarihi, Ankara 1984
GÜRÜN, Kamuran, Türkler ve Türk devletleri tarihi, Ankara 1984
HADİ ATLASİ, Kazan Hanlığı, Kazan 1913
HADİ ATLASİ, Kazan Hanlığı, Kazan 1913
HAENISCH, E., Moğolların Gizli Tarihi, Ankara 1948
HAENISCH, E., Moğolların Gizli Tarihi, Ankara 1948
HALİM GİRAY SULTAN, Gülbün-i Hanan, İst. 1327
HALİM GİRAY SULTAN, Gülbün-i Hanan, İst. 1327
HAMMER, Purgstall, Joseph Von, Büyük Osmanlı Tarihi, çev. Mehmed Ata, İst. 1990
HAMMER, Purgstall, Joseph Von, Büyük Osmanlı Tarihi, çev. Mehmed Ata, İst. 1990
HAMMER, Purgstall, Joseph Von, Hammer Tarihi, çev. Mehmed Ata, İst. 1329
HAMMER, Purgstall, Joseph Von, Hammer Tarihi, çev. Mehmed Ata, İst. 1329
HARRIS, S. George, Türkiye'de Komünizmin Kaynakları, İst. 1976
HARRIS, S. George, Türkiye'de Komünizmin Kaynakları, İst. 1976
HAYIT, Baymirza, Sovyet Rusya Emperyalizmi Ve Türk Dünyası, Ank. 1975
HAYIT, Baymirza, Sovyet Rusya Emperyalizmi Ve Türk Dünyası, Ank. 1975
HAYIT, Baymirza, Türk Dünyasında Rus Emperyalizminin İzleri, İst. 1978
HAYIT, Baymirza, Türk Dünyasında Rus Emperyalizminin İzleri, İst. 1978
HAYIT, Baymirza, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Ankara 1995
HAYREDDİN NEDİM, 1270 Kırım Muharebesi'nin Tarih-i Siyasîsi, İst. 1326 (1910)
HAZAİ, György; Tarih Boyunca Macar-Türk Bağları, Budapeşte 1963
HEIDER, M., Timurlular Devletinde Hakimiyet Anlayışı, Türk Kültürü, XXII / 258, 1984
HENZE, B. Paul, Kafkaslar'da Ateş Ve Kılınç, Ank. 1985
HEYD, Uriel, Türk Ulusçuluğunun Temelleri, Ank. 1979
HEYD, Uriel, Ziya Gökalp'in Hayatı ve Eserleri, çev. Cemil Meriç, İst. 1980
HEZARFEN, Ahmet, Kırım ve Kafkasya'da Osmanlı Nüfuzu 1783 Yılı, Toplumsal Tarih, Ağustos 1944
HINZ, Valther, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, XV. yy, İran'ın milli bir devlet olarak yükselişi, Ank. 1948
HITTI, K. Philip, Siyasî ve Kültürel İslam Tarihi, çev. Salih Tuğ, İst. 1989
HOLT, Paul M., Haçlılar Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İst. 1999
HONIGMANN, Ernst, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, çev. Fikret Işıltan, İst. 1970
HOSTLER, C.W, Turkism and The Soviets, New York 1957
HOSTLER, C.W, Turks Of Central Asia, Londra 1957
HOTHAM, David, Türkler, (Çev, Mehmed Ali Kayabal), Milliyet Yayınları, İst. 1973
HOUTSMA, M. T., Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, İst. 1943
İNAN, Abdülkadir, Eski Türklerde Teslim ve İtaat Sembolleri, 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Zeki Velidi Togan'a Armağan, İst. 1950-55
İNAN, Abdülkadir, Karakalpaklar, Bozkurt (3) 11.sayı 1941
İNAN, Abdülkadir, Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntısı, AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, II (1952)
İNAN, Abdülkadir, Tarihte ve bugün Şamanizm, Ankara 1954
İNAN, Abdülkadir, Türk Boylarında Dağ, Ağaç ve Pınar Kültü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ank. 1966
İNDİRKAŞ, Zühre, Dede Korkut'ta Toy Geleneği, Toplumsal Tarih, Eylül 1998
İNDİRKAŞ, Zühre, Din-Sanat İlişkisi Bağlamında Manicilik ve Uygur Resim Sanatı, Toplumsal Tarih, Vİİİ/48 (Aralık 1997
İNDİRKAŞ, Zühre, İslam Oncesi Türk Kadınına Bakış, Toplumsal Tarih, Eylül 1994
İNDİRKAŞ, Zühre, Türklerde Bir Kadın Tanrı, Umay, Toplumsal Tarih, Mayıs 1995
İNDİRKAŞ, Zühre, Uygur Taç Başlıkları Üzerine, Toplumsal Tarih, Mart 1996
İSAKOV, M.D., Tatar Etnik Tarihi, Çallı 1994
İVANOV, P.P. Karakalpaklar'in Tarihine dair Materyaller, Ülkü, Temmuz 1938
İZMİRLİ, İsmail Hakkı, Altınordu Devlet Tarihine Ait Metinler, İst. 1941
JACKH, Ernest, Yükselen hilal, dünkü bugünkü ve yarınki Türkiye, İst. 1946
KAFALI, Mustafa, "Suriye Türkleri 1" Töre Dergisi s.21 (Subat 1973)
KAFALI, Mustafa, Altın Orda Hanlığının Kuruluş Ve Yükseliş Devirleri, İst. 1976
KAFALI, Mustafa, Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi, Ankara 1997
KAFESOĞLU, İbrahim, "Türk Devleti", Atsız Armağanı, İstanbul 1976
KAFESOĞLU, İbrahim, Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Tarihte Kuruldu İÜEF TED, X-XI, 1981
KAFESOĞLU, İbrahim, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sultan Melikşah, İst. 1973
KAFESOĞLU, İbrahim, Erbil Atabeyliği, Türk Dünyası El Kitabı, c. I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ank. 1992
KAFESOĞLU, İbrahim, Harezmşahlar devleti tarihi, Ankara 1956
KAFESOĞLU, İbrahim, Hazar Kağanlığı, Türk Milli Kültürü, Ankara 1977
KAFESOĞLU, İbrahim, Sultan Melikşah devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İst. 1953
KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Millî Kültürü, 4. Baskı, Boğaziçi, yay, İst. 1986
KAFESOĞLU, İbrahim, Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti, Jean Denny Armağanı, haz. Agah Sırrı Levend, Ank. 1958
KAFLI, Kadircan, Şimali Kafkasya, İst. 1942
KALAN, Mustafa, Ak Orda Hanedanı Devrinde Altın Ordu Hanlığı (1227-1360), İst. 1972
KALANTARİ, Yahya, Feth Ali Şah Zamanında Osmanlı-İran Münasebetleri, 1797-1834, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul 1976
KALDY-NAGY , Gyula, Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri 1546-1562, Ankara 1971
KAPLAN, Mehmet, Oğuz Kağan Destanı ile Dede Korkut Kitabında Eşya ve Aletler, Jean Denny Armağanı, haz. Agah Sırrı Levend-János Eckman-Mecduk Mansuroğlu, Ank. 1958
KARAAĞAÇ, G., Çağatayca el kitabı, İÜEF, 1988
KARAER, İbrahim, Türk Ocakları (1912-1931), Ankara 1992
KARAKAYA, Yılmaz, 1793 Tarihli Rusya Sefaretnamesi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İst. 1996
KARAMAN, S. Sabit, İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa, Trabzon ve Kars Hatıraları (1921- 1922), İst. 1949
KARAMANLIOĞLU, Ali, Türk dili nereden geliyor, nereye gidiyor?, İst. 1972
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, Ergenekon (Millî Mücadele Yazıları), Kültür Bakanlığı, Ank. 1990
KARAŞEMSİ, Resit Saffet, Hazar Türkleri, İst. 1934
KARÇA, Ramazan, "Şimali Kafkasya'da Tehcir ve Katliam", Dergi, Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsü, no.5, Münih 1956
KIENITZ, Friedrich Karl, Büyük Sancağın Gölgesinde Anadolu Ve Balkan Yarımadası, İst. 1974
KIENITZ, Friedrich Karl, Osmanlılardan Önceki Anadolu Türklerinin Politik ve Kültür Bakımından Dünya Tarihindeki Önemi, çev. Mithat San, İst. 1986
KILIÇ, Remzi, "XVI. Asrın İkinci Yarısına Doğru Rusların Türk İllerinden Kazan ve Astarhan'ı işgal etmesi" (Türk Yurdu, sayı 138)
KIRIMER, Cafer Seydamet, Gaspıralı İsmail Bey (Dilde, Fikirde, İşte Birlik), İst. 1934
KIRIMLI, Hakan, Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler (1905-1916), Ankara 1996
KIRZIOĞLU, M. Fahrettin, Ahıskalı Dört Şairimizden Birer Parça, Türk Kültürü, sayı 47, Ankara 1966
KIRZIOĞLU, M. Fahrettin, Osmanlılar'ın Kafkas Ellerini fethi (1451-1590), Ank. 1993
KISILEV, S.V, Güney Sibirya tarihi (Rusça), Moskova 1949
KİRİŞCİOĞLU, M. Fatih, "Suriye Türkleri", Avrasya Dosyası, Ank. (Sonbahar 1995)
KOHN, Hans, Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği, İst. 1983
KOSSANYİ, Bela, XI-XII. Asırlarda Uzlar ve Komanlar'ın tarihine dair, Belleten, sayı 29, 1944
KÖPRÜLÜ, M. Fuad, "Ortazaman Türk-İslam Feodalizmi", Belleten, 19 (1941)
KÖPRÜLÜ, M. Fuad, "Osmanlıların Etnik Menşei Meseleleri", Belleten, 28 (1943)
KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Anadolu'da İslamiyet, Türk istilasından sonra Anadolu tarih-i dinisine bir nazar ve bu tarihin menbaları, Darülfünun EF Mecmuası, II (1922·3)
KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Bizans Müesselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, İstanbul 1981
KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Oğuz Etnolojisine Dair Tarihi Notlar, Türkiyat Mecmuası, I, 1925
KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Orta-Asya Türk Dervişliği Hakkında Bazı Notlar, Türkiyat Mecmuası, XIV (1964)
KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu, İst. 1986
KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Türklük, İslamlık, Osmanlılık, Türk Yurdu, c.4 (1329)
KÖSEOĞLU, Nevzat, Türk Dünyası Tarihi, İst. 1990
KÖYMEN Mehmed Altay, "Alp Arslan ve Zamanı Selçuklu Kültür Müesseseleri", Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sh: 75-125, Ankara-1977
KÖYMEN Mehmed Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, III (Alp Arslan ve Zamanı), Ankara 1992
KÖYMEN Mehmed Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, III (Alp Arslan ve Zamanı), Ankara 1992
KÖYMEN Mehmed Altay, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ank. 1963
KÖYMEN Mehmed Altay, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ank. 1963
KÖYMEN Mehmed Altay, Selçuklu Tarihi, İst. 1972
KÖYMEN Mehmed Altay, Selçuklu Tarihi, İst. 1972
KÖYMEN Mehmed Altay, Türkiye Selçukluları Devleti'nin Ekonomik Politikası, Belleten, L / 198, 1986
KÖYMEN Mehmed Altay, Türkiye Selçukluları Devleti'nin Ekonomik Politikası, Belleten, L / 198, 1986
KÖYMEN Mehmed Altay, Türkler ve Medeniyet, İst. 1957
KÖYMEN Mehmed Altay, Türkler ve Medeniyet, İst. 1957
KÖYMEN Mehmed Altay, Türklerin Anadolu'da Denize İlk Ulaşmaları ve Türk Dehası, Milli Kültür, I, sayı 3-4, Kültür Bakanlığı, Ank. 1977
KÖYMEN Mehmed Altay, Türklerin Anadolu'da Denize İlk Ulaşmaları ve Türk Dehası, Milli Kültür, I, sayı 3-4, Kültür Bakanlığı, Ank. 1977
KÖYMEN, Mehmet Altay, Selçuklu Devri Türk tarihi, 1993
KÖYMEN, Mehmet Altay, Selçuklu Devri Türk tarihi, 1993
KURAN, Ercüment, Ondokuzuncu Asır'da Milliyetçiliğin Türk Aydınları Üzerindeki Tesirleri, Töre, Sayı:86, 1978
KURAN, Ercüment, Ondokuzuncu Asır'da Milliyetçiliğin Türk Aydınları Üzerindeki Tesirleri, Töre, Sayı:86, 1978
KURAN, Ercüment, Türk Milliyetçiliği'nin Gelişmesi ve Yusuf Akçura, Türk Kültürü, CiIt.IV., Sayı: 42
KURAN, Ercüment, Türk Milliyetçiliği'nin Gelişmesi ve Yusuf Akçura, Türk Kültürü, CiIt.IV., Sayı: 42
KURAT, Akdes Nimet, Kazan Hanlığını kuran Uluğ Muhammet Han'ın yarlığı, İst. 1937
KURAT, Akdes Nimet, Kazan Hanlığını kuran Uluğ Muhammet Han'ın yarlığı, İst. 1937
KURAT, Akdes Nimet, Peçenek Tarihi, İst. 1937
KURAT, Akdes Nimet, Peçenek Tarihi, İst. 1937
KURAT, Akdes Nimet, Prut Seferi ve Barışı, Ankara 1951
KURAT, Akdes Nimet, Prut Seferi ve Barışı, Ankara 1951
KURAT, Akdes Nimet, Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917'ye kadar, Ank. 1987
KURAT, Akdes Nimet, Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917'ye kadar, Ank. 1987
KURAT, Akdes Nimet, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde Altınordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına Ait Yarlık ve Bitikler, İstanbul 1940.
KURAT, Akdes Nimet, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde Altınordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına Ait Yarlık ve Bitikler, İstanbul 1940.
KURŞUN, Zekeriya, "Meluncanlar Türk mü?", Tarih ve Medeniyet, Ağustos 1995
KURŞUN, Zekeriya, "Meluncanlar Türk mü?", Tarih ve Medeniyet, Ağustos 1995
KUSHNER, David, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908), çev. Ş. Türet, R. Ertem, F. Erdem, İst. 1979
KUSHNER, David, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908), çev. Ş. Türet, R. Ertem, F. Erdem, İst. 1979
KUZGUN, Sahan, Hazar ve Karay Türkleri, Ankara 1993
KUZGUN, Sahan, Hazar ve Karay Türkleri, Ankara 1993
LAMB, Harold, Timur, Batı Yay, İst. 1948
LAMB, Harold, Timur, Batı Yay, İst. 1948
LASZLO, Rasonyi, Tarihte Türklük, Ank. 1988
LASZLO, Rasonyi, Tarihte Türklük, Ank. 1988
LEWIS, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ank. 1970
LEWIS, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ank. 1970
LEWIS, Bernard, Tarihte Araplar, çev. Hakkı Dursun Yıldız, İÜEF, İst. 1979
LEWIS, Bernard, Tarihte Araplar, çev. Hakkı Dursun Yıldız, İÜEF, İst. 1979
LIGETİ / O.TURAN, Macarların En Eski Tarihi, Budapeşte 1943
LIGETİ / O.TURAN, Macarların En Eski Tarihi, Budapeşte 1943
LIGETİ / S.KARATAY Bilinmeyen İç Asya, 1000 Temel Eser, İst. 1970
LIGETİ / S.KARATAY Bilinmeyen İç Asya, 1000 Temel Eser, İst. 1970
LIGETİ, L, Orta Asya Tarihi İçin Tibet Kaynakları, Budapeşte 1936
LIGETİ, L, Orta Asya Tarihi İçin Tibet Kaynakları, Budapeşte 1936
MEGAMAN, M., Hive Seyehatnamesi ve Tarihi (Çev, Kolağası Ahmed) İstanbul 1293.
MEGAMAN, M., Hive Seyehatnamesi ve Tarihi (Çev, Kolağası Ahmed) İstanbul 1293.
MERÇİL, Erdoğan, Fars Atabeyleri Salgurlular, TTK Ank. 1975
MERÇİL, Erdoğan, Fars Atabeyleri Salgurlular, TTK Ank. 1975
MERÇİL, Erdoğan, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK, 1989
MERÇİL, Erdoğan, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK, 1989
MERÇİL, Erdoğan, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, TTK Ank. 1991
MERÇİL, Erdoğan, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, TTK Ank. 1991
MERÇİL, Erdoğan, Kirman Selçukluları, TTK, 1989
MERÇİL, Erdoğan, Kirman Selçukluları, TTK, 1989
MERÇİL, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ank. 1993
MERÇİL, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ank. 1993
METE, İzzettin, Tarih şuuru ve tarih mahkemesi, İst. 1962
METE, İzzettin, Tarih şuuru ve tarih mahkemesi, İst. 1962
METE, İzzettin, Türk tarih destanına giriş, İst. 1970
METE, İzzettin, Türk tarih destanına giriş, İst. 1970
MİRONENKO, "Kafkasya Nüfusunun Dinamigi", Dergi, Sovyetler Birligini Ögrenme Enstitüsü, nr.34, Münih 1963
MİRONENKO, "Kafkasya Nüfusunun Dinamigi", Dergi, Sovyetler Birligini Ögrenme Enstitüsü, nr.34, Münih 1963
MOLNAR, Jozsef, Macaristan'daki Türk Anıtları, Manuments Turcs en Hungrie, Ankara 1973.
MOLNAR, Jozsef, Macaristan'daki Türk Anıtları, Manuments Turcs en Hungrie, Ankara 1973.
MUHAMMED EMİN BUĞRA, Doğu Türkistan'ın Hürriyet Davası Ve Çin Siyaseti, İst. 1954
MUHAMMED EMİN BUĞRA, Doğu Türkistan'ın Hürriyet Davası Ve Çin Siyaseti, İst. 1954
MUHAMMED EMİN BUĞRA, Doğu Türkistan; Tarihi, Coğrafi, Şimdiki Durumu, İst. 1952
MUHAMMED EMİN BUĞRA, Doğu Türkistan; Tarihi, Coğrafi, Şimdiki Durumu, İst. 1952
MUHAMMEDOVA, R.G., Mişer Tatarları Etnik Tarihi, Kazan 1972
MUHAMMEDOVA, R.G., Mişer Tatarları Etnik Tarihi, Kazan 1972
NAMIK KEMAL, Celaleddin Harzemşah, (haz. Hüseyin Ayan), İst. Dergah Yay, 1975
NAMIK KEMAL, Celaleddin Harzemşah, (haz. Hüseyin Ayan), İst. Dergah Yay, 1975
NASIRİ, Mohammed Reza, Nasıreddîn şah zamanında Osmanlı-İran münasebetleri (1848-1896), Tokyo 1991
NASIRİ, Mohammed Reza, Nasıreddîn şah zamanında Osmanlı-İran münasebetleri (1848-1896), Tokyo 1991
NAZMİ, Kaskasya Asya-yı Vüsta ve Türkistan Vilayetleri, Buhara ve Hive Hanlıkları (Coğrafi, Siyasi, Tarihi ve İstitastiki Mücmel Malumat), İst. 1338
NAZMİ, Kaskasya Asya-yı Vüsta ve Türkistan Vilayetleri, Buhara ve Hive Hanlıkları (Coğrafi, Siyasi, Tarihi ve İstitastiki Mücmel Malumat), İst. 1338
NAZMİZADE MUSTAFA, Tarih-i Timurlenk, İst. 1277
NAZMİZADE MUSTAFA, Tarih-i Timurlenk, İst. 1277
NEAGOE, Marole, Üç Bozkırlı, Atilla-Cengiz Han-Timur İst. 1976
NEAGOE, Marole, Üç Bozkırlı, Atilla-Cengiz Han-Timur İst. 1976
NEBİOĞLU, Osman, Türkiye'de kim kimdir, İst. 1961
NECATİ EFENDİ, Tarih-i Kırım, haz. Erhan Afyoncu, MÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1990
NECİB ASIM (YAZIKSIZ), Celaleddin Harzemşah, İst. 1934
NECİB ASIM (YAZIKSIZ), En eski Türk yazısı, İst. 1897
NECİB ASIM (YAZIKSIZ), Leon Cahun'dan Gök Sancak çevirisi, İst. 1912
NECİB ASIM (YAZIKSIZ), Ural ve Altay lisanları, İst. 1311 (1893)
NEVAİ, Abdû'l-Hüseyin, Şah İsmaîl Safevî, Tahran 1347
OPTEKİN, Hasan; Kırım Hanlarının Şeceresi, İst. 1938
ORALTAY, Hasan, Alaş Türkistan Türkleri'nin Milli İstiklal Parolası, İst. 1973
ORHONLU, Cengiz, "İran Siyasi Hayatinda Kaskaylar ve Oynadiklari Rol", Türk Kültürü Dergisi, No 56 (1967)
ORHONLU, Cengiz, "Kaskaylar", Türk Kültürü Dergisi, No. 54 (1967)
ORHONLU, Cengiz, "Suriye Türkleri, Türk Dünyası, Elkıtabı, Ankara 1976
ORKUN, Hüseyin Namık, Avarlar, Peçenekler, Kumanlar, Ank. 1939
ORKUN, Hüseyin Namık, Büyük Türkçü Süleyman Paşa, Ank. 1952
ORKUN, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları, 4 c., İst. 1936
ORKUN, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları, TDK. İst, 1940
ORKUN, Hüseyin Namık, Hunlar, İst. 1938
ORKUN, Hüseyin Namık, Prens Kalyanamkara ve Papamkara hikayesinin uygurcası, İst. 1940
ORKUN, Hüseyin Namık, Türk Dünyası, Budapeşte 1928
ORKUN, Hüseyin Namık, Türk Tarihi, 4 c., Ankara 1946
ORKUN, Hüseyin Namık, Türk Tarihinin Bizans Kaynakları, Ank. 1938
ORKUN, Hüseyin Namık, Türkçülüğün Tarihi, İst. 1944, Ank. 1977
ORTAYLI, İlber, Çarlık Rusyasında Türkçülük Hareketleri ve Gaspıralı İsmail Bey, Ank. 1968
ÖGEL, Bahaeddin, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1962
ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, Türklerde Köy ve Şehir Hayatı, Ank. 1978
ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İst. 1971
ÖGEL, Bahaeddin, Türk mitolojisi, İst. 1971
ÖMER HALİS, Yedi Yıl Harbi içinde Timur'un Anadolu seferi ve Ank. Savaşı, İst. 1934
ÖRİK, Nahit Sırrı; 150 yılın Türk Meşhurları Ansiklopedisi, İst. 1953
ÖZEY, R., 21. Asrın Ufkunda Türkiye, Marifet yay., İst. 1996
ÖZEY, R., Dünya Platformunda Türk Dünyası, İst. 1997
ÖZEY, R., İslam Dünyası, İst. 1996
ÖZÜN, Mustafa Nihat, Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1941
PAMIANKOWISKI, Joseph, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü, 1914-1918 I.Dünya Savaşı, (Orjinal ismi Der Zusammenbruch des Ottmanischen Reiches), İst. 1990
PARMAKSIZOĞLU, İsmet, Türklerde Devlet Anlayışı, İmparatorluk devri 1299-1789, Ankara 1986
POSTIKDVIC, R., Tatarlar, Kazan 1911
RASONYİ, Laszlo, Orta çağda Erdelde Türklüğün izleri, Belleten, 2, 1938
RASONYİ, Laszlo, Selçuk adının menşeine dair, Belleten, 1939
RASONYİ, Laszlo, Tarihte Türklük, Ankara 1971
RAWLINSON, George, Altıncı Büyük Doğu Hakanlığı, Antalya 1985
ROHDE, Hans, Asya İçin Mücadele, çev. Binbaşı Nihat, İst. 1932
RUNCIMAN, Steven, Haçlı Seferleri Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Ankara 1987
SAKAOĞLU, Necdet, Türk Anadolu'da Mengücekoğulları, Milliyet yay., İst. 1971
SAMETOĞLU, Akın, Elçibey ve Azerbaycan, İst. 1994
SANAN, Azer, İran Türkleri, İst. 1942
SARINAY, Yusuf, Atatürk'ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Ankara 1990
SARINAY, Yusuf, Pontus Meselesi ve Yunanistan'ın Politikası (makaleler), Ankara 1999
SARINAY, Yusuf, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları (1912-1931), İst. 1994
SARP, Hüseyin Enver, Türk Ocağı Nasıl Kurulmuştu, Türk Yurdu, sayı, 243 (Nisan 1995)
SAYDAM, Abdullah, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ankara 1997
SCHREIBER, George, Türklerden Kalan , çev. Esat Nermi, İstanbul 1982
SEVİM, Ali, Osmanlı Klasik Döneminin Üç Hükümdarı: Fatih, Yavuz, Kanuni, TTK, 1991
SEVİM, Ali, Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilat ve Kültür, Ankara 1995
SEVİM, Ali, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, Ankara 1983
SEVİM, Fuat, Dünya Uygarlığı Ve Türk Sosyo-Ekonomik Tarihi, İst. 1978
SHAW, Stanford J., Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İst. 1983
SHERRIL, Charles H., Mustafa Kemal: Eseri ve Memleketi, İst. 1955
Sorularla Osmanlı - Prof.Dr. Ahmet Akgündüz
SOYSAL, Abdullah Zihni, Kırım'ın Politik ve Kültür Tarihi, Varşova 1938
SÖYLEMEZOĞLU, Galip Kemali, Rusya Tarihi, İst. 1939
SÖYLEMEZOĞLU, Galip Kemali, Yok Edilmek İstenen Millet, Selek Neşriyatı, İst. 1957
SU, Kamil, Balıkesir civarında Yürük ve Türkmenler, İst. 1938
SULTAN GALİYEV, Asya ve Avrupa Türk Halklarının Sosyopolitik, Ekonomik ve Kültürel Gelişmelerinin Esaslarına İlişkin Bazı Görüşlerimiz, Toplumsal Tarih, Mart 1998
SÜMER, Faruk, "Anadolu 'da Moğollar", Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I. 1969, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü yay., Ank. 1970
SÜMER, Faruk, Anadolu'da Moğollar, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Ank. 1970
SÜMER, Faruk, Anadolu'ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi?, Belleten, 96 (1960)
SÜMER, Faruk, Karakoyunlular: Başlangıçtan Çihan Şah'a Kadar, Ankara 1984
SÜMER, Faruk, Kitab-ı Diyarbakriyya, Akkoyunlular Tarihi, Ankara 1964
SÜMER, Faruk, Malazgirt Savaşı, İslam Kaynaklarına göre, Ankara 1971
SÜMER, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, İstanbul 1980
SÜMER, Faruk, Oğuzlar, Ank. 1967
SÜMER, Faruk, Osmanlı İmparatorluğu'nda Aslı Türk Olmayan Sadrazamlar, RTM, c.4, sayı 43 (Temmuz 1953)
SÜMER, Faruk, Osmanlı Sarayında Kadın, RTM, c.6, sayı 68 (Ağustos 1955)
SÜMER, Faruk, Osmanlılar'da Kadın ve Aile Hayatı, RTM, c.6, sayı 67 (Temmuz 1955)
SÜMER, Faruk, Safevi Devleti'nin Kuruluş Gelişmesi, Ankara 1976
SÜMER, Faruk, Safevî Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1976
SÜMER, Faruk, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu'da Türk Beylikleri, Ankara 1990
SÜMER, Faruk, Tirebolu Tarihi, İstanbul 1992
SÜMER, Faruk, Türklerde Atçılık ve Binicilik, İst. 1983
SÜMER, Faruk, Yabanlu Pazarı, İst. 1985
SÜMER, Faruk; Karakoyunlular, Ankara 1967
ŞEKÜR, A., Türkistan Bibliyografyası, Ank., Yaş Türkistan Yay, 1979
TANERİ, Aydın, Osmanlı Devletinin Kuruluş Döneminde Hükümdarlık Kurumunun Gelişmesi Ve Saray Hayatı-Teşkilatı, Ank. 1978
TANERİ, Aydın, Türk Devlet Geleneği, Ankara 1981
TANERİ, Aydın, Türk Kavramının Gelişmesi, Ankara 1983
TANERİ, Aydın, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, Konya 1977
TANYU, Hikmet, Tarih Boyunca Türkler ve Yahudiler, İst. 1976
TANYU, Hikmet, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, AÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, No.XXXI, Ank. 1968
TARBAGATAYLI, C., Doğu Türkistan Tarihindeki Bazı Meseleler Ve Çinciler, İst. 1976
TAŞAĞIL, Ahmet, Gök-Türkler, Ankara 1995
TAYMAS, Abdullah Battal, Kazan Türkleri, Ankara 1988
TAYMAS, Abdullah Battal, Türk Tatar Tarihi, Mançurya 1931
TEBRİZLİ, N., Bugünkü Azerbaycan Davası Esası ve Sebepleri İst. 1946
TEKİN, Şinasi, Eski Türklerde yazı, kağıt, kitap ve kağıt damgaları, İst. 1993
TEMİR Ahmet, Türk Moğol İmpparatorluğu ve Devamı, TDEK, Ankara 1992
TERİM, Şerafettin, Kafkas Tarihinde Abhazlar Ve Çerkezlik Mefhumu, İst. 1976
TOGAN, Zeki Velidi, 1951'de İstanbul'da Toplanan Milletlerarası XXII. Müsteşrikler Kongresi, Ve Ona Ait İntibalar, İst. 1953
TOGAN, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981
TOGAN, Zeki Velidi, Hatıralar, Türkistan ve diğer Müslüman Doğu Türklerinin milli varlık ve Kültür Mücadeleleri, İst. 1969
TOGAN, Zeki Velidi, Hatıralar: Türkistan ve diğer Müslüman doğu Türklerinin millî varlık ve kültür mücadeleleri, İst. 1969
TOGAN, Zeki Velidi, Horezm Kültür Vesikaları, İst. 1951
TOGAN, Zeki Velidi, Moğollar Devrinde Anadolu'nun İktisadî Vaziyeti, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I, (İst. 1931)
TOGAN, Zeki Velidi, Moqollar, Gıngıs ve Türkler, İst. 1941
TOGAN, Zeki Velidi, Oğuz Destanı Reşideddin Oğuznamesi, tercüme ve tahlili, İst. 1982
TOGAN, Zeki Velidi, Tarihte Usul, İst. 1981
TOGAN, Zeki Velidi, Timur ve oğulları, İst. 1964
TOGAN, Zeki Velidi, Türk ve Tatar Tarihi, Kazan 1912
TOGAN, Zeki Velidi, Türklüğün Mukadderatı Üzerine, İst. 1977
TOGAN, Zeki Velidi, Umumi Türk Tarihine Giriş, İst. 1970
TOGAN, Zeki Velidi, Yeseviliğe Dair Bazı Yeni Malumat, 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, İst. 1953
TURAN, Osman, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İst. 1993
TURAN, Osman, İstanbul'un Fethinden Önce Yazılmış Tarihi Takvimler, Ankara, 1954
TURAN, Osman, Oniki hayvanlı Türk Takvimi, İst. 1941
TURAN, Osman, Selçuklu Kervansarayları, Belleten, sayı 39, 1946
TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İst. 1969
TURAN, Osman, Selçuklular ve İslamiyet, İst. 1970
TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Sivas Şehri, AÜ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 9 (1951)
TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, İst. 1971
TURAN, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, İst. 1993
TURAN, Osman, Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuk, Mîrî Topraklar ve Hususî Mülkiyet Şekilleri, Belleten, 48 (1948)
TURAN, Osman, Türkiye'de Manevi Buhran: Din ve Laiklik, İst. 1978
TURAN, Osman, Türkiye'de Siyasî Buhranın Kaynakları, İst. 1979
TURGANOĞLU, S. Yavuz, "Suriye", Belgelerle Türk Tarih Dergisi, s. 8 (Ekim, 1985)
TÜLBENTCİ, Feridun Fazıl, Büyük Türk Zaferleri, Akba Kitapevi, Ank. 1946
TÜLBENTCİ, Feridun Fazıl, İstanbul'un Fethi, İst. 1977
TÜRKAY, Cevdet, Osmanlı İmparatorluğu'nda oymak, aşiret ve cemaatler, İstanbu1 1979
TÜRKELİ, Cevat, Çin-Hun Evlilik İttifakları, Türk Dünyası Araştırmaları, (Nisan 1990)
TÜRKEŞ, Alparslan, 1944 milliyetçilik olayı, Ankara 1968
UBEYDULİN, A.Aziz, Tatar Tarihi, Kazan 1925
UBEYDULİN, A.Aziz, Tatarlarda Sınıflar Tarihi, Kazan 1925
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu devletleri. Siyasî, idarî, fikrî, iktisadî hayat, ilmi ve içtimaî müesseseler, halk ve toprak, Ankara 1969
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Balıkesir'de Çepniler, Balıkesir 1935
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Bizans ve Selçukilerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında Kütahya Şehri, İst. 1932
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Çapan oğulları, Belleten, 150 (1974)
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Fermanlar. Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi Katalogu, Ankara 1988
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Gazi Orhan Beğ'in Hükümdar olduğu tarih ve ilk sikkesi, Ankara 1945
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Kütahya şehri: Bizans ve Selçukiylerle Germiyan ve Osman Oğulları zamanında, İst. 1932
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti Maliyesinin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti İç Hazînesi, Belleten, XLII/165
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, Ankara 1941
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, Ankara 1943
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1965
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye teşkilatı, Ankara 1948
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1948
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, Ankara 1945
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihinin İlk Devirlerine Ait Bazı Yanlışlıkların Tashihi, Belleten, c.XXI, sayı 81-84 (1957)
ÜLKÜ, İrfan, KGB Arşivlerinde Enver Paşa, İst. 1996
ÜLKÜSAL, Müstecib, Dobruca ve Türkler, Ankara 1966
ÜLKÜSAL, Müstecib, Kırım Türk Tatarları, İst. 1980
ÜNAL, Tahsin, Karamanoğulları Tarihi, Ankara 1957
ÜREKLİ, Muzaffer, Kırım Hanlığının Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi 1441-1569, Ankara 1989
VARLIK, Mustafa Çetin, Germiyanoğulları Tarihi, (1300-1429), Ank. 1974
VARLIK, Mustafa Çetin, XVl. Yüzyılda Anadolu Beylerbeyiliği, Ank. 1978
VAROĞLU, Hamdi, Asya'nın Üstünlüğü ve Düşkünlüğü Avrupa'nın İkbali, İst. 1941
WITTEK, Paul, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu, (Çeviren Fatmagül Berktay), İst. 1985
WOODS, John, Akkoyunlular, İst. 1993
YALÇINKAYA, Alaaddin, Sömürgecilik-Panislavizm ışığında Türkistan: 1856'dan günümüze, İst. 1997
YAMAUCHI, Masayuki, Hoşnut Olmamış Adam- Enver Paşa, Türkiye'den Türkistana, İst. 1995
YAZ, Nadir, Ağlayan Batı Trakya, İst. 1986
YAZAR, N., Tarihte meşhur Kumandanlarımız ve Büyük Zaferlerimiz, Ank. 1958
YENİARAS, Karapapak Ve Terekemelerin Siyasi Ve Kültür Tarihine Giriş, İst. 1994
YILDIRIM, Celal, Tarihte Devlet Adamlarına Işık Tutan İslAm Büyükleri, İstanbul 1981
YILDIZ, Hakkı Dursun, Abbasiler devrinde Türk kumandanlar, El-Afşin Haydar bin Kavus, TED, 4-5, İst. 1974
YILDIZ, Hakkı Dursun, I.Kosova Meydan Muharebesi, Türk Kültürü, Ağustos 1965
YILDIZ, Hakkı Dursun, İslamiyet ve Türkler, İst. 2000
YILDIZ, Hakkı Dursun, İstiklal Harbi'nin Fikrî ve Manevî Temelleri, Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ank. 1973
YILDIZ, Hakkı Dursun, Komünizm Milletleri Nasıl Ele Geçiriyor. Türk Kültürü, Temmuz 1964
YUSUF HAS HACİB, Kutadgu Bilig, neşr. Reşit Rahmeti Arat, Ank. 1959
YÜCEL, Yaşar, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Ankara 1970
YÜCEL, Yaşar, Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar, Kitab-ı müstetab, Ankara 1988
YÜCEL, Yaşar, Osmanlı klasik döneminin üç hükümdarı Fatih-Yavuz-Kanuni, Ankara 1991
YÜCEL, Yaşar, Timur'un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393-1402), Ankara 1989
YÜKSEL, İbrahim, "Çarlık Rusyası'nın Azerbaycan'ı İstilası ve Osmanlı Devleti'nin Tutumu", Kafkas Araştırmaları, I, İstanbul 1988
ZACHARIADOU, Elizabeth, A., Osmanlı Beyliği 1300-1389, İst. 1997
ZAKİEV, M.Z., Orta İdil ve Ural Tatarları, Kazan 1967
ZAKİEV, M.Z., Tatar Dili, Kazan 1966
ZERNOV, V.V., Kırım Yurdu'na ve O Taraflara dair Olan Yalığlar ve Hollar, Petesburg 1864
ZÜRCHER, Erik Jan, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, (İngilizce Orjinal ismi Turkey A Modern History), İletişim, İst. 1995
 

 

 

www.e-tarih.org
Sitemiz bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle ticari bir amaç gütmemektedir.
Bu sayfa En iyi 1024x768 boyutlarında Görüntülenmektedir. E-Tarih.org - Farkedermi@WebTeam